Notice: Undefined index: jest in /home/srv30177/domains/gmmis.pl/public_html/index.php on line 1
Polityka Prywatnosci - Grupa Motocyklowa MIŚ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
» jesteś tutaj » · Polityka Prywatnosci

Polityka Prywatnosci


fot. fot. pixabay.com

Serwis gmmis.pl chroni dane osobowe wszystkich użytkowników, szanując ich prywatność.
Dlatego też można go odwiedzać bez konieczności ujawniania danych osobowych z wyłączeniem opcji newsletter. Należy cały czas przestrzegać zasad korzystania z witryny przedstawionych w na tej stronie.

Polityka ochrony danych osobowych


 1. Administrator danych osobowych
 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
 3. Pochodzenie danych
 4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
 5. Cel przetwarzania danych
 6. Przekazanie danych osobowych
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
 8. Przetwarzanie automatyczne i profilowanie
 9. Uprawnienie użytkownika względem własnych danych osobowych
 10. Organ nadzorczy i skargi


 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest stowarzyszenie Grupa Motocyklowa "MIŚ" z siedzibą w ul. Warszawska 92/12 66-400 Gorzów Wlkp. , wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przed Sąd Rejonowy Gorzów Wlkp., NIP: 599-32-40-774 , REGON: 38307596900000, zwanym dalej Administratorem lub Gorzowską Grupą Motocyklową MIŚ.
 2. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  1. E-mail: admin@gmmis.pl
  2. Poczta: ul. Warszawska 92/12 66-400 Gorzów Wlkp.
 3. Pochodzenie danych
  1. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością w serwisie internetowym www.gmmis.pl. W tym w szczególności poprzez zadanie pytania lub kontakt z administratorem, etc.
 4. Rodzaj przetwarzania danych osobowych
  1. Do realizacji usługi kontaktu niezbędne są dane email, imię i nazwisko, czasami adres do wysyłki oraz numer telefonu dla kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
  2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
  3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.
 5. Cel przetwarzania danych
  1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy w szczególności:
   • Świadczenia usług drogą elektroniczną (informowania o wydarzeniach)
   • Kontaktu pomiędzy stronami tj. administrator lub władze stowarzyszenia a Użytkownikiem serwisu
   • Rozpatrywania reklamacji
   • Rozwiązywania problemów technicznych
  2. Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora
  3. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon
  4. Ze względu na prawnie uzasadniony interes gmmis.pl dane osobowe są przetwarzane również w celu:
   • Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
   • Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
   • Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
   • Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
   • Archiwizacji danych.
 6. Przekazywanie danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez gmmis.pl oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
  3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
  4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
  5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem serwisu gmmis.pl udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu kontaktu bezpośredniego.
 7. Czas przetwarzania danych osobowych
  1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
  2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
  3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 8. Przetwarzanie Automatyczne i profilowanie
  1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
 9. Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych
  1. Każdy użytkownik ma prawo do:
   1. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
   2. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
   3. Usunięcia danych – Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy.
   4. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
    • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
    • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
    • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
    • Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
   5. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
   6. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
   7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
    • W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
  2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
   1. Drogą elektroniczną na adres: admin@gmmis.pl
   2. Na adres: Grupa Motocyklowa "MIŚ" ul. Warszawska 92/12 66-400 Gorzów Wlkp.
   3. Osobiście w siedzibie Administratora.
  3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.
   Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
  4. Pierwszy i kolejny egzemplarz wykazu danych osobowych jest udzielany bezpłatnie w formie elektronicznej w ogólnodostępnych formatach np. txt, .doc, .xls.
  5. Jeżeli żądania osoby, której dane dotyczą są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter administrator może pobrać opłatę wynikająca z kosztów administracyjnych w wysokości 100zł, a w szczególnych wypadkach odmówić podjęcia działań.
  6. Opłaty o których mowa wyżej należy wnieść na rachunek bankowy Administratora podany w odpowiedzi na zgłoszenie. Administrator podejmie czynności po zaksięgowaniu wpływu opłaty na rachunku Bankowym.
  7. Na odmowę podjęcia działań oraz opłatę przysługuje skarga do organu nadzorczego.
 10. Organ nazdzorczy i skargi
  1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
   Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
   ul. Stawki 2
   00-193 Warszawa
<--! końcowy ol -->

WPIS TESTOWY

wyświetlono: 4539 razy.

FBNasze cele »

Naszym celem jest skupienie niezrzeszonych miłośników ruchu motocyklowego.

Dlaczego "MIŚ" »

Dlaczego nazywamy się "MIŚ":

 • na przekór wszystkim angielskojęzycznym nazwom
Kontakt

Kontakt »

Jeżeli masz jakieś pytania, pomysły, sugestie daj nam o tym znać.