Notice: Undefined index: jest in /home/srv30177/domains/gmmis.pl/public_html/index.php on line 1
Statut - Grupa Motocyklowa MIŚ
Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
» jesteś tutaj » · Statut

Statut


fot. pixabay.com

Przedstawiamy Statut Grupy Motocyklowej MIŚ , został on zaakceptowany na spotkaniu które odbyło się w lutym 2019 r. w Gorzowie Wlkp.

Zawsze aktualny tekst statutu GMMIŚ » (~ 1,8MB - liczba pobrań: )

Gorzów Wielkopolski, dnia 24 lutego 2019 rokuStatut Gorzowskiej Grupy Motocyklowej „Miś”

Rozdział I
— Postanowienia ogólne.

§1. Gorzowska Grupa Motocyklowa „Miś” , dalej zwana Grupą działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. z 2018r. poz.1263 z późniejszymi zmianami) o sporcie oraz ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku — prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz.210 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§2. Grupa jest apolitycznym, samorządnym stowarzyszeniem nie prowadzącym działalności gospodarczej, zrzeszającym na zasadzie dobrowolności członków działających na rzecz motoryzacji, sportów motorowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§3. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a jej siedzibą jest miasto Gorzów Wielkopolski.

§4. Grupa posiada własne logo, barwy i pieczęć a ich wzory są dołączone do statutu. Działalność swoją opiera na pracy społecznej wszystkich członków. Nikt z Zarządu Grupy ani jej członków nie otrzymuje za swoją działalność wynagrodzenia.

§5. Gorzowska Grupa Motocyklowa Miś może używać skrótu nazwy GM MIŚ .

Rozdział II
— Cele i sposoby działania.

§6. Zasadnicze cele działalności Grupy:

 1. Krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy motoryzacyjnej.
 2. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa, kultury ruchu drogowego zmotoryzowanych użytkowników dróg oraz zasad bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
 3. Doskonalenie motocyklowej techniki jazdy .
 4. Rozwój sportów motorowych .
 5. Rozwój turystki motorowej.
 6. Kreowanie pozytywnego wizerunku motocyklisty.
 7. Kultywowanie historii motoryzacji , ochrona i eksponowanie zabytkowych i nietypowych pojazdów mechanicznych.
 8. Organizacja szkoleń z bezpieczeństwa W ruchu drogowym i udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych.
 9. Działalność charytatywna.

§7. Grupa realizuje powyższe cele w szczególności poprzez:

 1. Inicjowanie i organizowanie imprez z udziałem dzieci, młodzieży i dorosłego społeczeństwa,mających na celu popularyzację przepisów ruchu drogowego, propagowanie drogowych zasad bezpieczeństwa oraz podnoszenie poziomu kultury drogowej.
 2. Przeprowadzanie spotkań, pogadanek i szkoleń w środowiskach szkolnych, młodzieżowych i motorowych o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, pierwszej pomocy przedmedycznej i trzeźwości na drodze.
 3. Prowadzenie szkoleń doskonalących motocyklowa technikę jazdy.
 4. Prowadzenie szkoleń i organizowanie zawodów w sportach motorowych.
 5. Organizowanie motocyklowej turystyki w kraju i za granicą.
 6. Integrowanie posiadaczy pojazdów zabytkowych i nietypowych oraz organizowanie zlotów rajdów i ekspozycji tych pojazdów.
 7. Organizowanie i uczestniczenie w organizowanych przez inne stowarzyszenia, grupy, kluby i organizacje zlotach o tematyce motoryzacyjnej.
 8. Organizowanie pomocy potrzebującym w szczególności dzieciom i osobom starszym samotnym.

§8. W realizacji zadań statutowych Grupa współpracuje z innymi stowarzyszeniami, klubami, organizacjami, instytucjami i urzędami.

Rozdział III
— Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9. Członkowie dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Kandydatów.

§10. l. Członkiem zwyczajnym Grupy może być każda pełnoletnia osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych akceptująca postanowienia Statutu.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Grupy.
 2. Zgłaszania postulatów i wniosków.
 3. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Grupy.
 4. Noszenia godła i reprezentowania barw Grupy.
 5. Organizowania i współorganizowania imprez.
 6. Korzystania z majątku Grupy na równych prawach ze wszystkimi.

3. Członek zwyczajny jest zobowiązany:

 1. Brać czynny udział w realizacji zadań Grupy.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i władz Grupy.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 4. Godnie reprezentować Grupę .

§11. 1. Członkiem honorowym może być osoba zasłużona w sposób szczególny dla Grupy.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie Członków w drodze uchwały podjętej na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy ma prawo:

 1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Grupy.
 2. Noszenia godła i reprezentowania barw Grupy.

4. Członek honorowy jest zobowiązany godnie reprezentować Grupę .

§12.l. Kandydat może brać udział we wszystkich działaniach statutowych Grupy po złożeniu pisemnej deklaracji chęci wstąpienia do Grupy (liczba pobrań: ) na ręce Zarządu.

2.Kandydat ma prawo :

 1. Uczestniczenia we wszystkich formach działalności Grupy.
 2. Organizowania i współorganizowania imprez.
 3. Korzystania z majątku Grupy na równych prawach ze wszystkimi.

3. Kandydat jest zobowiązany :

 1. Brać czynny udział W realizacji zadań Grupy.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i Władz Grupy.
 3. Regularnie opłacać składki członkowskie.
 4. Godnie reprezentować Grupę.

4.Kandydat zostaje uroczyście przyjęty na członka zwyczajnego Grupy na wniosek Zarządu po min 1 roku bycia kandydatem.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może wystąpić z wnioskiem o skrócenie okresu oczekiwania.

§13. Członkostwo W Grupie ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji, zgłoszonej pisemnie Zarządowi.
 2. Śmierci członka.
 3. Pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.
 4. Wykluczenia dyscyplinarnego.
 5. Zalegania z opłatą składek członkowskich.

§14. 1. Za nieprzestrzeganie Statutu, uchwał i regulaminów Zarząd Grupy ma prawo udzielić członkowi kary:

 1. Upomnienia.
 2. Czasowego pozbawienia praw członkowskich na okres do 6 miesięcy.
 3. Wykluczenia.

2. Od decyzji o ukaraniu przysługuje odwołanie w ciągu 14 dni do Walnego Zgromadzenia Członków.

Rozdział IV
— Władze Klubu i struktura organizacyjna.

§15. 1. Władzami Grupy są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem.
 2. Zarząd Grupy, zwany dalej Zarządem.
 3. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją.

2. Kadencja władz Grupy trwa 3 lata.

§16.l. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Grupy.

2.Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd min raz w roku w terminie do końca pierwszego kwartału.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. wybór Prezesa,Wiceprezesa, Skarbnika, Sekretarzai Członków Zarządu.
 2. Odwołanie Zarządu .
 3. Wybór i odwołanie Komisji.
 4. Uchwalenie statutu i jego zmian.
 5. Uchwalanie regulaminów oraz wysokości składek członkowskich.
 6. Wytyczanie głównych kierunków działalności.
 7. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, oraz rozpatrywanie zgłaszanych wniosków.
 8. Ocena i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji.
 9. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich W tym nadawanie ipozbawianie godności członka honorowego Grupy.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach majątku Grupy.
 11. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji.

4. Wszystkie Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku braku kworum wyznacza się nowy termin posiedzenia. Uchwały podejmowane na posiedzeniu odbywającym się W drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

§17. 1. Zarząd Grupy kieruje bieżącą działalnością Grupy.

2. Zarząd składa się z :

 1. Prezesa , który odpowiada za:
  • kierowanie bieżącą działalnością Grupy,
  • kierowanie pracami Zarządu,
  • reprezentowanie Grupy na zewnątrz.
 2. Wiceprezesa , który odpowiada za:
  • zastępuje Prezesa w czasie jego nieobecności,
 3. Sekretarza , który odpowiada za:
  • prawidłowość sporządzanej W Grupie dokumentacji,
  • prowadzi korespondencję z instytucjami, urzędami, stowarzyszeniami i klubami.
 4. Skarbnika , który odpowiada za:
  • prowadzenie gospodarki finansowej Grupy i dokumentacji ztym związanej.
 5. 2 członków zarządu, którzy:
  • biorą czynny udział w pracach zarządu.

3. Dopuszcza się jedynie łączenie pełnienia funkcji sekretarza ze skarbnikiem.

4. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Władz Grupy w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez wybory.

5. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
 2. Planowanie gospodarki finansowej.
 3. Przyjmowanie członków oraz skreślanie z ewidencji.
 4. Opracowywanie planów pracy, kalendarzy imprez i sprawozdań.
 5. Wnioskowanie o nadanie honorowego członkostwa.
 6. Wnioskowanie o wyróżnienie członka za szczególne zasługi w działaniu na rzecz Grupy.
 7. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia.
 8. Do reprezentowania Grupy, z wyłączeniem zobowiązań majątkowych, upoważnieni są wszyscy członkowie zarządu.
 9. Do składania oświadczeń woli, zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na rok i zwoływane są przez Prezesa lub Wiceprezesa.

7.W Posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć zaproszeni przez Prezesa lub Wiceprezesa goście.

8. Wszystkie uchwały Zarządu podejmowane są W głosowaniu jawnym.

9. Do ważności uchwał i ustaleń Zarządu konieczna jest obecność połowy członków zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa .

10. Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Grupy, Zarząd zobowiązany jest zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

ll. W sprawach o szczególnym znaczeniu dla Grupy Zarząd może w każdej chwili zwołać Walne Zgromadzenie.

§18. l.Wyboru Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. Głosowanie może być jawne, jeżeli za jawnością wypowie się zwykła większość uprawnionych do głosowania.

2. Komisja składa się z 4 osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.

3.Komisja wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i Członka.

4.Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

5.Do ważności uchwał Komisji niezbędna jest obecność co najmniej 3 osób.

6.Do kompetencji Komisji należy:

 1. Kontrolowanie działalności Grupy.
 2. Badanie celowości i prawidłowości wydatków z funduszy składkowych.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniucorocznych sprawozdań z działalności Grupyoraz wnioskowanie oudzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Uczestniczenie z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział V
— Fundusz i Majątek Grupy.

§19.1.Fundusz Grupy stanowią:

 1. Wpływy ze składek członkowskich.
 2. Dotacje.
 3. Darowizny od osób fizycznych i prawnych.
 4. Dochody z ofiarności publicznej.
 5. Dochody z działalności statutowej.
 6. Organizowanie zbiórek.
 7. Fundusze Stowarzyszenia mogą być przeznaczone wyłącznie na działalność statutową Grupy.

2.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

— Zmiana Statutu i rozwiązanie Gorzowskiej Grupy Motocyklowej „Miś”

§20. 1. Zmiana Statutu i decyzja o rozwiązaniu Grupy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

2. Dla ważności uchwały niezbędna jest większość 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

Rozdział VII
— Postanowienia końcowe.

§21. Prawo autorytatywnej interpretacji Statutu posiada Walne Zgromadzenie, amiędzy walnymi zgromadzeniami — Zarząd.

§22. Statut wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Walne Zgromadzenie.

Za zgodnością Zarząd Gorzowskiej Grupy Motocyklowej Miś:

 1. Prezes
 2. Wiceprezes
 3. Sekretarz-Skarbnik
 4. Członek zarządu
 5. Członek zarządu

Na dzień dzisiejszy (2021-09-18) skład Zarządu wygląda następująco:

 • Prezes - Zbigniew Chasiak
 • Wiceprezes - Henryk Wiśniewski -
 • Skarbnik/Sekretarz - Krzysztof Nowak
 • członek zarządu - Marta Stolarek
 • członek zarządu - Małgorzata Gabrielów

Dodatkowo uhonorowani zostali założyciele naszej grupy.

 • Zbigniew Ch. - Honorowy członek
 • Józef P. - Honorowy członek

Do Pobrania
deklaracja członkowska GMMIŚ » (~ 0,074MB - liczba pobrań: )
deklaracja członkowska GMMIŚ » (~ 0,327MB - liczba pobrań: )

edytowano: 2019-03-18

wyświetlono: 4704 razy.

FBNasze cele »

Naszym celem jest skupienie niezrzeszonych miłośników ruchu motocyklowego.

Dlaczego "MIŚ" »

Dlaczego nazywamy się "MIŚ":

 • na przekór wszystkim angielskojęzycznym nazwom
Kontakt

Kontakt »

Jeżeli masz jakieś pytania, pomysły, sugestie daj nam o tym znać.