» jeste¶ tutaj » · Statut Regulamin

Statut Regulamin


Poniższy Statut i Regulamin został zaakceptowany na spotkaniu które odbyło się 11 marca 2017 r. w Gorzowie Wlkp.

fot. pixabay.com

STATUT – REGULAMIN Grupy Motocyklowej MI¦

Grupa Motocyklowa "Mi¶" powstała w 2005 roku z inicjatywy motocyklistów Józefa i Zbyszka, celem spontanicznego i dobrowolnego skupienia motocyklistów z terenu Gorzowa Wielkopolskiego i okolic. Grupę poł±czyła wspólna pasja motocyklowa oraz przyjaĽnie . Razem jeĽdzimy, imprezujemy, pomagamy sobie i innym.
Przynależno¶ć do Grupy jest dobrowolna, bez ograniczenia wiekowego, narodowo¶ciowego, wyznaniowego i statusu społecznego. Celem zachowania indywidualno¶ci i niezależno¶ci Grupa nie jest zrzeszona w innej organizacji motocyklowej i nie będzie tego czynić w przyszło¶ci.

Grup± Motocyklow± MI¦ kieruje pięcioosobowy zarz±d, w skład którego wchodz±: Prezes, Sekretarz, Skarbnik, oraz dwaj Honorowi Prezesi Seniorzy Zbigniew Ch. i Józef P. Zbyszek i Józek od samego pocz±tku istnienia grupy pełnili w niej rolę nieformalnych przywódców.
Prezesa Zarz±du, Sekretarza i Skarbnika wybiera walne zebranie Członków Grupy w głosowaniu tajnym. Wyj±tkowo, w rozpoczynaj±cej się kadencji Zarz±du, do jego składu, na stanowisko Skarbnika wchodzi bez wyboru dotychczasowy Skarbnik — Marek S..

Kadencja Zarz±du trwa 3 lata . Kadencja Skarbnika – Marka S. jest tożsama z kadencj± Zarz±du.

Wszelkie decyzje Zarz±d podejmuje większo¶ci± głosów obecnych na posiedzeniu Członków Zarz±du, przy czym nie może ich uczestniczyć mniej niż trzech. Zawiadomienie o walnym zebraniu wyborczym umieszcza się, w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej Grupy (www.gmmis.pl).

Prawa i obowi±zki członka Grupy Motocyklowej MI¦

 1. Uszanowanie apolityczno¶ci grupy nie zaangażowanej w działalno¶ć żadnej partii politycznej.
 2. Zaakceptowanie ¶wiecko¶ci grupy z jednoczesnym poszanowaniem wiary, pogl±dów, upodobań i przyzwyczajeń każdego Członka.
 3. Uszanowanie i niepodważanie decyzji demokratycznie wybranego Zarz±du .
 4. Każdy motocyklista może wzi±ć udział w spotkaniu Grupy Motocyklowej MI¦ po wcze¶niejszym zgłoszeniu z wykorzystaniem możliwych form kontaktu dostępnych w zakładce „Kontakt” strony internetowej.
 5. Członkostwo w Grupie wraz z prawem głosu kandydat nabywa po jednorocznym stażu.
 6. Regulamin dotyczy wszystkich Członków Grupy, a nieprzestrzeganie regulaminu lub inne działanie na szkodę Grupy, jej wizerunku i spójno¶ci, będzie podstaw± do zawieszenia członkostwa w Grupie. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarz±d na przyjętych wyżej zasadach.

Nasze cele:

 1. Propagowanie bezpiecznej jazdy motocyklem oraz skupienie niezrzeszonych miło¶ników ruchu motocyklowego z naszego regionu.
 2. Organizowanie spotkań i wyjazdów o zróżnicowanym charakterze i tematyce.
 3. Organizowanie spotkań z grupami motocyklowymi realizuj±cymi podobne cele.
 4. Organizowanie i udział w imprezach charytatywnych , okoliczno¶ciowych i patriotycznych.
 5. Podnoszenie umiejętno¶ci i kultury jazdy motocyklem oraz jazdy w grupie.
 6. Kreowanie pozytywnego wizerunku kieruj±cych motocyklami.

Gorzów Wielkopolski, 11.03.2017 r.

Na dzień dzisiejszy (2017-03-11) skład Zarz±du wygl±da następuj±co:

 • Marek M. - Prezes
 • Bogdan B. - V-ce Prezes
 • Marek S. - Skarbnik
 • Zbigniew Ch. - Honorowy Prezes Senior
 • Józef P. - Honorowy Prezes Senior

fot.gmmis

Do Pobrania
Statut i Regulamin GMMI¦ » (.plik docx ~ 0,12554MB - liczba pobrań: )
Statut i Regulamin GMMI¦ » (.plik pdf ~ 0,361723MB - liczba pobrań: )

wy¶wietlono: 6338 razy.

FBNasze cele »

Naszym celem jest skupienie niezrzeszonych miło¶ników ruchu motocyklowego.

Dlaczego "MI¦" »

Dlaczego nazywamy się "MI¦":

 • na przekór wszystkim angielskojęzycznym nazwom
Kontakt

Kontakt »

Jeżeli masz jakie¶ pytania, pomysły, sugestie daj nam o tym znać.